Vilkår og betingelser

Artikel 1 - Definitioner

I disse betingelser har følgende udtryk følgende betydninger:

    Entreprenør: den fysiske eller juridiske person, der tilbyder produkter og/eller tjenester til forbrugere på afstand;
    Forbruger: den fysiske person, der ikke handler i udøvelsen af ​​et erhverv eller virksomhed, og som indgår en fjernsalgsaftale med iværksætteren;
    Fjernkontrakt: aftale, hvorved der inden for rammerne af et system organiseret af iværksætteren til fjernsalg af produkter og/eller tjenester, frem til og med aftalens indgåelse, anvendes en eller flere tekniske kommunikationer;
    Teknologi til fjernkommunikation: midler, der kan bruges til at indgå en aftale, uden at forbruger og iværksætter er sammen i samme rum på samme tid;
    Betænkningstid: den periode, inden for hvilken forbrugeren kan gøre brug af sin fortrydelsesret;
    Fortrydelsesret: forbrugerens mulighed for at fortryde fjernsalgsaftalen inden for betænkningstiden;
    Dag: kalenderdag;
    Varighed: en fjernsalgsaftale vedrørende en række produkter og/eller tjenester, hvis leverings- og/eller købsforpligtelse er spredt over tid;
    Varigt medium: ethvert middel, der gør det muligt for forbrugeren eller iværksætteren at opbevare oplysninger, der er rettet til ham personligt, på en sådan måde, at fremtidig konsultation og uændret gengivelse af de lagrede oplysninger er mulig.

 

Artikel 2 - Iværksætterens identitet

Firmanavn og juridisk form: TrailerPlus International B.V.

Hovedkvarterets postadresse: Nijverheidsweg 11, 7921 JH, Zuidwolde (DR) Holland

Handelsregister: (Handelskammer) 04075351

Intra-fællesskab momsnummer: NL001412797B48

 

Telefonnummer: 0184252928 mandag til fredag ​​9.00 til 16.00.

E-mailadresse: info@trailerplus.fr

Instruktør: Patrick Strijker

Udgivelsesdirektør: Patrick Strijker


Ifølge artikel 14, stk. 1 i europæisk forordning nr. 524/2013 af 21. maj 2013 vedrørende ADR, giver Europa-Kommissionen forbrugerne en online tvistbilæggelsesplatform tilgængelig på denne adresse: http://ec.europa.eu/consumers /odr/

 

Artikel 3 - Anvendelse

    Disse generelle vilkår og betingelser gælder for ethvert tilbud fra iværksætteren og for enhver fjernaftale indgået mellem iværksætteren og forbrugeren.
    Inden fjernaftalen indgås, vil teksten i disse generelle vilkår og betingelser blive gjort tilgængelig for forbrugeren. Hvis dette ikke med rimelighed er muligt, vil det, inden fjernaftalen indgås, blive angivet, at de generelle vilkår og betingelser kan ses hos iværksætteren og sendes gratis hurtigst muligt efter anmodning fra forbrugeren.
    Hvis fjernsalgsaftalen er indgået elektronisk i modsætning til det foregående afsnit, og før fjernsalgsaftalen indgås, kan teksten til disse almindelige vilkår og betingelser gøres tilgængelig for forbrugeren elektronisk på en sådan måde, at forbrugeren let kan opbevares på en holdbar databærer. Såfremt dette ikke med rimelighed er muligt, vil det inden indgåelse af fjernsalgsaftalen fremgå, hvor de almindelige handelsbetingelser kan ses elektronisk, og at de vil blive tilsendt gratis elektronisk eller på anden måde efter anmodning fra forbrugeren.
    Såfremt der ud over disse generelle betingelser gælder specifikke produkt- eller servicebetingelser, finder andet og tredje afsnit tilsvarende anvendelse, og i tilfælde af modstridende generelle betingelser kan forbrugeren altid påberåbe sig den gældende bestemmelse, som er gældende. den gunstigste vil blive sendt til forbrugeren elektronisk eller på anden måde gratis.

 

Artikel 4 - Tilbuddet

    Hvis et tilbud har en begrænset gyldighedsperiode eller er underlagt betingelser, vil dette udtrykkeligt fremgå af tilbuddet.
    Tilbuddet indeholder en fuldstændig og præcis beskrivelse af de tilbudte produkter og/eller tjenester. Beskrivelsen er tilstrækkelig detaljeret til, at forbrugeren kan vurdere tilbuddet korrekt. Hvis iværksætteren bruger billeder, er disse en sand repræsentation af de tilbudte produkter og/eller tjenester. Fejl eller åbenlyse fejl i tilbuddet binder ikke iværksætteren.
    Hvert tilbud indeholder sådanne oplysninger, at det er klart for forbrugeren, hvilke rettigheder og forpligtelser der er knyttet til accept af tilbuddet. Det drejer sig især om:

    prisen inklusive moms;
    eventuelle leveringsomkostninger;
    måden, hvorpå aftalen vil blive indgået, og de foranstaltninger, der er nødvendige til dette formål;
    om fortrydelsesretten gælder eller ej;
    betalingsmåden, leveringen eller gennemførelsen af ​​kontrakten;
    fristen for at acceptere tilbuddet eller

e deadline for at deltage i præmien;
    niveauet for fjernkommunikationstariffen, hvis omkostningerne ved at bruge fjernkommunikationsteknikken beregnes på et andet grundlag end basistaksten;
    hvis kontrakten er indgivet efter indgåelse, hvordan den kan ses af forbrugeren;
    den måde, hvorpå forbrugeren kan få oplysninger om de handlinger, han ikke ønsker, inden aftalen indgås, samt den måde, hvorpå han kan rette dem inden aftalens indgåelse
    ethvert sprog, på hvilket aftalen ud over hollandsk kan indgås;
    de adfærdskodekser, som iværksætteren er underlagt, og den måde, hvorpå forbrugeren kan konsultere disse adfærdskodekser elektronisk; og
    minimumsvarigheden af ​​fjernsalgsaftalen i tilfælde af en aftale, der strækker sig til kontinuerlig eller periodisk levering af produkter eller tjenesteydelser.

 

Artikel 5 - Aftalen

    Med forbehold af bestemmelserne i stk. 4 indgås aftalen, når forbrugeren accepterer tilbuddet og opfylder de tilsvarende betingelser.
    Hvis forbrugeren har accepteret tilbuddet elektronisk, bekræfter den erhvervsdrivende straks modtagelsen af ​​accept af tilbuddet elektronisk. Så længe modtagelsen af ​​denne accept ikke er bekræftet, kan forbrugeren fortryde aftalen.
    Hvis kontrakten indgås elektronisk, vil iværksætteren træffe passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre den elektroniske overførsel af data, og han vil sikre et sikkert webmiljø. Hvis forbrugeren kan betale elektronisk, vil iværksætteren træffe passende sikkerhedsforanstaltninger.
    Iværksætteren kan - inden for de juridiske rammer - forhøre sig om, hvorvidt forbrugeren kan opfylde sine betalingsforpligtelser, samt alle fakta og faktorer, der har betydning for en ansvarlig indgåelse af fjernsalgsaftalen. Hvis iværksætteren på grundlag af denne undersøgelse har gode grunde til ikke at indgå kontrakten, er han berettiget til at afvise en ordre eller anmodning eller til at knytte særlige betingelser til gennemførelsen.
    Iværksætteren sender følgende information sammen med produktet eller ydelsen til forbrugeren, skriftligt eller på en sådan måde, at det kan opbevares af forbrugeren på en tilgængelig måde på et varigt medium:
        besøgsadressen på iværksætterens registrerede kontor, hvor forbrugeren kan indgive en klage;
        betingelserne for og hvordan forbrugeren kan gøre brug af fortrydelsesretten, eller en klar erklæring om udelukkelse af fortrydelsesretten;
        oplysninger om eksisterende eftersalgsservice og garantier;
        oplysningerne i artikel 4, stk. 3, i disse generelle vilkår og betingelser, medmindre iværksætteren allerede har givet denne information til forbrugeren før indgåelsen af ​​kontrakten;
        betingelserne for at opsige aftalen, hvis aftalen har en varighed på mere end et år eller er tidsubegrænset.
    Hvis iværksætteren har forpligtet sig til at levere en række produkter eller tjenester, gælder bestemmelsen i det foregående afsnit kun for den første levering.

 

Artikel 6a - Fortrydelsesret ved levering af produkterne

    Ved køb af produkter har forbrugeren mulighed for at fortryde aftalen uden at angive nogen grund inden for 14 dage. Denne frist begynder dagen efter modtagelsen af ​​produktet af eller på vegne af forbrugeren.

    I denne periode vil forbrugeren håndtere produktet og emballagen med omhu. Han vil kun udpakke eller bruge produktet i det omfang, det er nødvendigt for at vurdere, om han ønsker at beholde produktet. Hvis han gør brug af sin fortrydelsesret, returnerer han produktet med alt medfølgende tilbehør og - hvis det er rimeligt muligt - i original stand og emballage til iværksætteren i overensstemmelse med rimelige og klare instruktioner fra entreprenøren.

For at udøve fortrydelsesretten skal du informere os (TrailerPlus, Nijverheidsweg 11, 7921 JH Zuidwolde (DR) Holland) ved hjælp af en utvetydig erklæring (f.eks. skriftligt pr. post eller e-mail) om din beslutning om at annullere kontrakten . Til dette kan du bruge den vedhæftede modelfortrydelsesformular, men du er ikke forpligtet hertil. For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender din meddelelse vedrørende din udnyttelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.
 

Artikel 6b - Fortrydelsesret ved levering af tjenesteydelser

    Ved levering af tjenesteydelser har forbrugeren mulighed for at fortryde aftalen uden at angive nogen grund inden for 14 dage, regnet fra dagen for aftalens indgåelse.
    For at gøre brug af sin fortrydelsesret vil forbrugeren fokusere på instruktionerne

 

rimelige og klare forklaringer givet af iværksætteren sammen med tilbuddet og/eller senest ved levering.

 

Artikel 7 - Omkostninger i tilfælde af fortrydelse

    Inder eller forbruger gør brug af sin fortrydelsesret, de ti højeste direkte returomkostninger er for hans regning.
    Indisk eller forbruger har betalt et beløb, refunderer iværksætteren dette beløb hurtigst muligt, dog senest 14 dage efter returneringen eller annulleringen.

 

Artikel 8 - Udelukkelse af fortrydelsesretten

Produkter fremstillet efter forbrugerspecifikationer, som ikke er præfabrikerede, og som er fremstillet på grundlag af individuelt valg eller beslutning fra forbrugeren, eller som klart er beregnet til en bestemt person:

    Produkter, der fordærves hurtigt eller har en begrænset holdbarhed;
    Produkter, der ikke kan returneres af hensyn til sundhedsbeskyttelse eller hygiejne, og hvis forsegling er blevet brudt efter levering;
    Produkter, der er uigenkaldeligt blandet med andre varer efter levering på grund af deres art;
    Lyd- og videooptagelser og computersoftware, hvis forsegling er blevet brudt efter levering;
    Aviser eller blade, med undtagelse af en aftale om regelmæssig levering af disse publikationer (et abonnement).

    Hvis forbrugeren ikke har fortrydelsesret, kan dette kun udelukkes af iværksætteren, hvis iværksætteren tydeligt har angivet dette i tilbuddet, i hvert fald rettidigt til aftalens indgåelse.
    Udelukkelsen af ​​fortrydelsesretten er kun mulig for produkter:

        som er oprettet af iværksætteren i overensstemmelse med forbrugerens specifikationer;
        som tydeligvis er af personlig karakter;
        som ikke kan returneres på grund af deres natur;
        der kan ødelægge eller ældes hurtigt;
        hvis pris afhænger af udsving på det finansielle marked, som iværksætteren ikke har indflydelse på;
        til individuelle aviser og magasiner;
        til lyd- og videooptagelser og computersoftware, som forbrugeren har brudt forseglingen af.

 

3. Udelukkelse af fortrydelsesretten er kun mulig for tjenester:

        vedrørende indkvartering, transport, catering eller fritidsaktiviteter, der skal udføres på en dato eller i en bestemt periode;
        hvis levering er påbegyndt med forbrugerens udtrykkelige samtykke inden udløbet af refleksionsperioden;
        vedrørende væddemål og lotterier.

 

Artikel 9 - Prisen

    I den gyldighedsperiode, der er angivet i tilbuddet, vil priserne på de tilbudte produkter og/eller tjenester ikke blive forhøjet, bortset fra prisændringer som følge af ændringer i momssatser.
    I modsætning til det foregående afsnit kan iværksætteren tilbyde produkter eller tjenesteydelser, hvis priser er underlagt udsving på det finansielle marked, og som iværksætteren ikke har indflydelse på, til variable priser. Denne kobling til udsving og det faktum, at de angivne priser er vejledende priser, fremgår af tilbuddet.
    Prisstigninger inden for 3 måneder efter aftalens indgåelse er kun tilladt, hvis de følger af lovbestemmelser eller bestemmelser.
    Prisstigninger fra 3 måneder efter aftalens indgåelse er kun tilladt, hvis iværksætteren har forudsat dette og:

        de er et resultat af forskrifter eller lovbestemmelser; Hvor
        forbrugeren har beføjelse til at hæve aftalen den dag, hvor prisstigningen træder i kraft.

5. Priserne angivet i tilbuddet af produkter eller tjenester er inklusive moms.
 

Artikel 10 - Overensstemmelse og garanti

    Iværksætteren garanterer, at produkterne og/eller tjenesterne er i overensstemmelse med aftalen, de specifikationer, der er anført i tilbuddet, de rimelige krav til pålidelighed og/eller anvendelighed og de juridiske krav, der eksisterer på datoen for aftalens indgåelse. offentlige bestemmelser og/eller regler.
    Et system, der tilbydes af iværksætteren, producenten eller importøren som garanti, påvirker ikke de rettigheder og krav, som forbrugeren kan gøre gældende over for iværksætteren med hensyn til en mangel i opfyldelsen af ​​iværksætterens forpligtelser over for iværksætteren på grundlag af lov. og/eller fjernkontrakten.

 

Artikel 11 - Levering og implementering

    Iværksætteren vil udvise den største omhu ved modtagelse og udførelse af ordrer på produkter og ved vurdering af ansøgninger om levering af tjenester.
    Leveringsstedet er den adresse, som forbrugeren giver virksomheden til kende.
    I overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 4 i disse almindelige betingelser, vil virksomheden udføre accepterede ordrer hurtigst muligt, dog senest inden for 30 dage, medmindre

 

der er aftalt en længere leveringstid. Såfremt leveringen er forsinket, eller kan en ordre ikke eller kun delvist udføres, vil forbrugeren blive informeret herom senest en måned efter ordreafgivelsen. I dette tilfælde har forbrugeren ret til gratis at ophæve aftalen og er berettiget til enhver kompensation.
    I tilfælde af opløsning i henhold til foregående afsnit refunderer iværksætteren det beløb, som forbrugeren har betalt, hurtigst muligt, dog senest 30 dage efter opløsning.
    Hvis levering af et bestilt produkt viser sig umuligt, vil den erhvervsdrivende bestræbe sig på at levere en erstatningsvare. Senest ved levering vil det være tydeligt og overskueligt angivet, at der leveres en erstatningsvare. For erstatningsvarer kan fortrydelsesretten ikke udelukkes. Returneringsomkostningerne afholdes af iværksætteren.
    Risikoen for beskadigelse og/eller tab af produkterne påhviler iværksætteren indtil leveringstidspunktet til forbrugeren, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

 

Artikel 12 - Varighedstransaktioner

    Forbrugeren kan til enhver tid opsige en aftale indgået på ubestemt tid i overensstemmelse med de aftalte opsigelsesregler og med et varsel på højst en måned.
    En tidsbegrænset aftale har en maksimal varighed på to år. Er det aftalt, at fjernsalgsaftalen forlænges, såfremt forbrugeren forholder sig tavs, videreføres aftalen som en aftale på ubestemt tid, og opsigelsesperioden efter aftalens videreførelse er maksimalt en måned.

 

Artikel 13 - Betaling

    Medmindre andet er aftalt, skal det skyldige beløb af forbrugeren betales inden fjorten dage efter levering af varen eller, hvis der er tale om en aftale om levering af tjenesteydelser, senest 14 dage efter, at dokumenterne vedrørende denne aftale er udstedt.
    Ved salg af produkter til forbrugere kan der aldrig stilles et depositum på mere end 50 % i de almindelige betingelser. Såfremt der er fastsat udbetaling, kan forbrugeren ikke gøre nogen rettigheder gældende med hensyn til udførelse af ordren eller ydelserne, før den fastsatte udbetaling er foretaget.
    Forbrugeren har pligt til uden forsinkelse at rapportere unøjagtigheder i betalingsoplysningerne, der er givet eller angivet til iværksætteren.
    I tilfælde af manglende betaling fra forbrugerens side, er iværksætteren berettiget til, med forbehold af lovmæssige begrænsninger, at opkræve de rimelige omkostninger, som forbrugeren på forhånd er bekendt med.

 

Artikel 14 - Klageprocedure

    Iværksætteren har en veloplyst klageprocedure og behandler klager i overensstemmelse med denne klageprocedure.
    Klager over gennemførelsen af ​​kontrakten skal indgives til iværksætteren hurtigst muligt, fuldt og tydeligt beskrevet, efter at forbrugeren har opdaget manglerne.
    Klager indgivet til iværksætteren vil modtage et svar inden for 14 dage fra datoen for modtagelsen. Hvis en klage kræver en overskuelig længere behandlingstid, svarer iværksætteren inden for 14 dage med en kvittering for modtagelsen og en angivelse af, hvornår forbrugeren kan forvente et mere detaljeret svar.

 

Artikel 15 - Intellektuel ejendomsret

Køber anerkender udtrykkeligt, at alle intellektuelle ejendomsrettigheder til den viste information, kommunikation eller andre udtryk vedrørende produkterne og/eller vedrørende hjemmesiden tilhører TrailerPlus.fr, dets leverandører eller andre erhververe.
 

Artikel 16 - Personoplysninger

TrailerPlus.fr vil kun behandle køberdata i overensstemmelse med sin privatlivspolitik. TrailerPlus.fr vil overholde gældende regler og lovgivning om beskyttelse af personlige oplysninger.
 

Artikel 17 - Gældende lov og kompetent domstol

Alle tilbud fra TrailerPlus.fr dets aftaler og deres implementering er udelukkende underlagt hollandsk lov. Anvendeligheden af ​​Wienerkøbskonventionen er udtrykkeligt udelukket.
 

Artikel 18 - Links

TrailerPlus.fr-webstedet kan indeholde tredjepartsannoncer eller links til andre websteder. TrailerPlus.fr har ingen indflydelse på fortrolighedspolitikken for disse tredjeparter eller deres websteder og er ikke ansvarlig for dem.
 

Artikel 19 - Dine rettigheder

Du kan altid spørge TrailerPlus.fr, hvilke data om dig, der behandles. Du kan maile for dette. Du kan også bede TrailerPlus.fr via e-mail om at lave forbedringer, tilføjelser eller andre rettelser, som TrailerPlus.fr vil behandle hurtigst muligt. Hvis du ikke længere ønsker at modtage information, kan du informere TrailerPlus.fr. Oplysninger sendes kun, hvis du har givet din

Din email adresse.
 

Artikel 20 - Supplerende eller divergerende bestemmelser

Yderligere bestemmelser eller bestemmelser, der afviger fra disse almindelige betingelser, må ikke være til ugunst for forbrugeren og skal være skriftlige eller på en sådan måde, at de kan opbevares af forbrugeren på en tilgængelig måde på et varigt datamedie.